Youmee-voorinschrijving

Start de dialoog met Youmee

Youmee is een flexibel, digitaal communicatiesysteem dat een nieuwe oplossing biedt om in gesprek te gaan met bewoners. Van een enkele straat tot de hele gemeente, met Youmee selecteer je gemakkelijk de community die je wilt betrekken bij je vraagstuk. De afgelopen 1,5 jaar is er hard gewerkt om Youmee te ontwikkelen. Begin 2017 startte een eerste pilot in de gemeente Zoetermeer en Den Haag. Er zijn direct vijf dialoogvormen beschikbaar. In de loop van het jaar worden vier nieuwe dialoogvormen toegevoegd. Hoe Youmee werkt lees je aan de hand van een voorbeeld hieronder. 

1. De Open Vraag

Met de Open Vraag start je als je bewoners vanaf het allereerste begin mee wilt nemen in het proces. De Open Vraag is een inventarisatieronde, er worden geen besluiten genomen. 

Case:
Er is in een wijk een trapveldje, maar er wordt eigenlijk nauwelijks gebruik van gemaakt. Wat zou hiervan de oorzaak zijn? Sluit het niet (meer) aan bij de behoefte van de bewoners? Wat zou wel bij de wensen van de bewoners passen? 

Oplossing:
Met Youmee gaan we inventariseren hoe de bewoners tegen het trapveldje aankijken. Waar is behoefte aan in de wijk? Afhankelijk van leeftijd en lifestyle zal de inbreng aan ideeën en oplossingen divers zijn. We gaan hiervoor een dialoog aanmaken met een Open Vraag. 

Aanpak:  
Maak een nieuw project aan in Youmee en geef het een passende titel, bijvoorbeeld 'Bedenk een nieuwe functie voor trapveldje X'. Kies door het instellen van de area (gebiedskeuze op basis van postcode of wijken) de community die over dit onderwerp mag meepraten en beschrijf waar het project over gaat. Stel nu de periode in (start- en sluitingsdatum) waarin de bewoners de tijd krijgen om te reageren. Start hierna een nieuwe dialoog en kies de optie 'Open Vraag'. Vertel de bewoners wat je is opgevallen en vraag waar zij behoefte aan hebben in hun wijk. Eventueel kunnen er foto's, video's, tekeningen of andere documenten ter verduidelijking worden bijgevoegd. Nodig de bewoners uit om te reageren. Youmee vraagt ook of je wilt aangeven hoe het proces loopt, zodat de bewoners weten wat er met hun inbreng gebeurt.

Nu de dialoog klaar staat in Youmee is het zaak om de bewoners op de hoogte te brengen van deze nieuwe inspraakmogelijkheid. Het betrekken van bewoners kan via de bekende kanalen zoals het wijknieuws en social media, maar je kunt natuurlijk ook een brief huis-aan-huis laten bezorgen en mensen de keuze geven te antwoorden met een antwoordkaart of via Youmee. Wanneer Youmee als nieuw instrument wordt ingezet is dit uiteraard ook een persmoment waar (online) media graag aandacht aan besteden, waardoor meer zichtbaarheid wordt gegenereerd. Bewoners kunnen meedoen door de app gratis te downloaden. 

De ideeën die in Youmee binnenstromen zijn voor iedereen die meedoet te volgen. Bewoners kunnen per persoon 1x reageren. Zien zij een idee van iemand anders dat ze ook leuk vinden, dan kunnen ze dit idee 'liken'. Na het indienen van hun idee kunnen bewoners dit delen op social media. Hierdoor zien veel mensen dat dit onderwerp wordt besproken en actueel is. Alleen bewoners in de juiste area kunnen de dialoog zien en reageren. In de statistieken van het project zie je welke ideeën er worden ingediend en hoeveel mensen de verschillende ideeën leuk vinden. Je ziet ook hoeveel mensen er meedoen en tot welke leeftijdscategorie zij behoren. 

Wanneer de periode om te reageren is afgelopen, krijgen de deelnemers hier een bericht van in hun persoonlijke tijdlijn. Hierin staat vermeld hoe het proces verder gaat. 

2. De Meerkeuze Vraag

Met de Meerkeuze Vraag geeft je bewoners de mogelijkheid om uit meerdere scenario's te kiezen.

Case:
We kijken opnieuw naar hetzelfde project, het trapveldje dat niet meer wordt gebruikt. Uit de ingediende ideeën bij de Open Vraag blijkt dat men liever een andere bestemming geeft aan het gebied. Er zijn mensen die hebben gekozen voor een bloemenpark met zandbak, speelvoorzieningen en bankjes, er is een idee ingediend om een skateramp te plaatsen en er zijn mensen die er graag een hondenuitlaatterrein zouden zien. Tot slot is er iemand die er graag garageboxen zou zien.

Oplossing:
Na de inventarisatie betrek je de bewoners bij de verdere keuze. Daarbij maak je gebruik van de Meerkeuze Vraag.

Aanpak:
Maak binnen hetzelfde project een nieuwe dialoog aan en kies voor de optie 'Scenario's'. Afhankelijk van het aantal keuzes dat je voor wilt leggen kun je twee of meer scenario's aanmaken. Er kunnen foto's, video's, documenten, tekeningen etc. worden toegevoegd om de keuze te begeleiden. Wanneer de nieuwe dialoog wordt gelanceerd, wordt dezelfde community aangeschreven als bij de eerste dialoog. Iedereen krijgt opnieuw de kans om zijn mening te geven, ook als hij/zij de eerste keer geen idee heeft aangeleverd.

Vooraf maak je duidelijk wat met de uitslag wordt gedaan. Het kan zijn dat de meeste stemmen tellen, maar mogelijk wil je ook een minderheidsstandpunt meenemen in het besluit. In dat geval of wanneer de stemmen staken, kun je in Youmee een bijeenkomst plannen en uitnodigingen versturen om fysiek bij elkaar te komen, bijvoorbeeld in het wijkcentrum. De bijeenkomst moet leiden tot een gedragen wijkbesluit. Youmee werkt samen met enkele specialisten die dit soort bijeenkomsten op verzoek kunnen begeleiden, waaronder Beter Besluit en Samenlevingsproces. 

3. Het Bewoners Besluit

Wanneer een budget beschikbaar is, kunnen voorstellen direct door bewoners worden besloten. 

Case: 
Stel dat er in een stadsdeel nieuwe lantarenpalen moeten komen. Er is de keuze uit 3 modellen. Deze staan opgesteld in een bepaalde straat. Maar niet iedereen heeft de mogelijkheid hier 'even snel' naartoe te gaan. Dan kun je in Youmee de bewoners de modellen laten zien en laten kiezen welk model hun voorkeur heeft. 

Aanpak: 
Maak in Youmee een nieuw project aan en richt het in. Start de dialoog 'Bewoners Besluit'. Maak duidelijk dat de bewoners samen bepalen welk model het wordt. Start de dialoog en zorg ervoor dat in de gewenste area ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze inspraakmogelijkheid. Bewoners die al eerder met Youmee werkten krijgen automatisch een bericht (pushbericht of email). 

4. Het Burgerinitiatief

Bewoners verzamelen handtekeningen om een onderwerp op de raadsagenda te plaatsen.

Het college en de raad stellen samen de vergaderagenda op, meestal met een Agendacommissie of het Presidium. Wanneer bewoners een onderwerp willen agenderen dat niet op de agenda staat, kunnen zij gebruik maken van het Burgerinitiatief. Hiervoor moeten zij een X-aantal handtekeningen ophalen in hun wijk of gemeente. Met Youmee kunnen bewoners dit digitaal organiseren. Ondertekenaars zijn niet anoniem maar geven naam, adres en BSN-nummer op. De gemeente kan zo eenvoudig controleren of de ingediende namenlijst correct is, waarna het onderwerp geagendeerd en besproken kan worden. Deze dialoogvorm is binnenkort beschikbaar. 

5. Het Raadsvoorstel

Dit zijn alle openbare stukken die in het raadsinformatiesysteem worden geplaatst.

De agenda voor de gemeenteraad wordt meestal via de website van de gemeente(raad) gecommuniceerd. Voor de meeste bewoners is het lastig te begrijpen hoe onderwerpen geagendeerd worden en wanneer er iets wordt besproken. Bewoners moeten proactief op zoek gaan naar informatie en zelf bijhouden of er iets bij is dat voor hen interessant is. Dat is natuurlijk vaak niet zo. Hierdoor is de betrokkenheid zeer laag.

Youmee draait dit om. Bewoners geven in Youmee aan over welke onderwerpen zij actief geïnformeerd willen worden. Wanneer de raad een onderwerp behandeld dat hieraan voldoet, krijgt de bewoner een pushberichtje en kan hij/zij dit bekijken. Indien gewenst kan de bewoner op de stukken reageren en zijn mening geven. Vooraf is duidelijk dat het om een advies aan de gemeenteraad gaat en dat de raad uiteindelijk beslist. Raadsleden kunnen na de stemming een stemverklaring toevoegen om uit te leggen waarom zij voor of tegen een voorstel waren. 

Extra Dialoogvormen 

In de loop van 2017 worden meer dialoogvormen aan Youmee toegevoegd. Denk hierbij aan de Enquête, een Regiovoorstel (gemeentegrensoverstijgend) of Speciale Doelgroepen (bijvoorbeeld ondernemers). Gemeenten die meedoen aan de pilot kunnen ideeën indienen voor nieuwe dialoogvormen. Zo werken we al doende toe naar een uitgebreid systeem, waarmee de betrokkenheid van bewoners bij plannen en ontwikkelingen vergroot wordt en hen de mogelijkheid wordt geboden mee te denken en te beslissen over ontwikkelingen die hen raken. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over Youmee bel dan 038 - 20 22 350 of stuur een email.

© Youmee

Bedankt voor het delen

Youmee-logo

038 - 20 22 350

youmee@dutchappdesign.nl

Volg ons op Facebook, Twitter of YouTube!