Omgeving-van-morgen-header

Youmee werkt samen met een groeiend aantal partners waarmee we samen bewonersparticipatie tot een succes maken. In 'Omgeving van Morgen' werken we samen met ACHT! en od205

Zaal 7, Tuinzaal

Omgeving van Morgen

Omgeving van Morgen is een samenwerkingsverband van OD205, acht! en Youmee. Samen bieden wij u een integrale procesaanpak met oog voor proces én inhoud. Anders denken, brede participatie en het schetsen van perspectief zijn daarbij de belangrijkste pijlers.

Deep Democracy + inspraak + perspectieven uitwerken

‘Samen maken we onze Omgeving Van Morgen’


De Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 van kracht wordt, biedt gemeentes volop kansen voor een andere cultuur van (samen)werken en besluitvorming. Sterker nog: de nieuwe wet veréist ook een andere houding! De nieuwe wet speelt daarmee in op een maatschappelijke tendens die we al enkele jaren zien: de rol van de overheid verandert en van de burger wordt een grotere zelfredzaamheid verwacht.

De Omgevingsvisie is hét instrument om nu al aan de slag te gaan met een andere vorm van samenwerking tussen overheid en samenleving. Om energie uit de samenleving aan te wakkeren door samen te werken aan een inspirerende en beeldende visie. Om gezamenlijke perspectieven te schetsen voor de Omgeving van Morgen; niet voor de korte termijn, maar met de blik vooruit. Met oog voor dat wat goed is en volop ruimte voor het waardevolle (nog) onbekende.

Heeft u als gemeente ook de ambitie om uw (lokale) samenleving te verbinden in de Omgeving van Morgen? Om vanuit co-creatie te komen tot een gedragen Omgevingsvisie, die uitdaagt om vol energie sámen de toekomst vorm te geven? Lees dan snel verder wat wij voor u kunnen betekenen.

In de geest van de Omgevingswet

Dé sleutel voor het op een vernieuwende manier samenwerken tussen overheid en samenleving ligt besloten in een andere manier van denken. In het erkennen en benutten van onderlinge verschillen en deze inzetten voor creatieve besluiten en oplossingen. In het inventariseren van alle meningen en invalshoeken, juist ook de afwijkende. Dat vraagt om een brede en open dialoog en om een volledig transparant proces. De rol van de overheid is daarin van cruciaal belang: zij fungeert als hoeder van het algemeen belang, maar ook als partner voor initiatieven vanuit de samenleving.

Als duidelijk wordt waar de belangrijkste opgaven voor de lange termijn liggen, kunnen op basis van al die meningen en invalhoeken inhoudelijke perspectieven worden geschetst. Perspectieven die kleur geven aan de toekomst van uw gemeente. Inhoud en proces zijn in onze aanpak in balans. Doel is niet de visie als eindproduct, maar het komen tot concrete economische, sociaal-maatschappelijke of ruimtelijke initiatieven. De Omgevingsvisie als living document, als adaptieve bron van voortdurende inspiratie.

Roadmap Omgeving van Morgen

Om een Omgevingsvisie op te stellen die ook daadwerkelijk een vliegwiel is voor nieuwe vormen van samenwerking, hebben wij een inspirerende, integrale en participatieve procesaanpak ontwikkeld. Want de route om tot zo’n innovatieve en uitnodigende visie te komen is een spannende en intensieve. In onderstaande Roadmap worden de belangrijkste stappen samengevat.

1.     Het proces start met een kick-off met het gemeentelijke kernteam. Middels een deep democratische sessie worden verwachtingen en invalshoeken verzameld en worden op basis van een meerderheidsbesluit afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden, doelgroepen en rollen, planning en communicatie, betrokkenheid van bestuur en samenleving en over te behalen resultaten. Belangrijk is daarbij dat College en Raad gedurende het gehele proces intensief betrokken worden. Bij de kick-off is de keuze in welke mate besluitvorming bij de andere participanten wordt gelegd een belangrijk issue. Samen een visie maken én uitvoeren op basis van brede participatie vraagt namelijk ook om een andere sturingsfilosofie. Op basis van de uitkomsten van de kick-off wordt een concreet plan van aanpak opgesteld, richtinggevend en operationeel.

2.     Een andere manier van (samen)werken start met anders denken! In een workshop ‘Deep democracy’ neemt acht! het gemeentelijke kernteam en (zo mogelijk ook) het gemeentebe-stuur mee in het creëren van een ‘mindshift’. Cultuurverandering loopt als rode draad door het gehele proces; het is dan ook zaak voortdurend alert te blijven op het creëren van een omgeving waarin diversiteit wordt gewaardeerd en mensen zich gehoord en gezien voelen.

3.     Belangrijke voorwaarde om tot een visie ‘nieuwe stijl’ te komen is een brede en open dialoog. Aan het begin van de route worden daarom zo veel mogelijk perspectieven opgehaald. Zowel bij burgers, bedrijven en belanghebbenden als ook bij de gemeentelijke beleidsafdelingen. Youmee biedt daarvoor een geweldige tool om de online dialoog te faciliteren middels een app. Maar ook offline gaan we natuurlijk in gesprek; op locatie, zo laagdrempelig mogelijk. Bij de gemeentelijke beleidsafdelingen prikkelen we ambtenaren om ‘hun’ beleid terug te brengen tot de kern: niet de lijvige beleidsdocumenten uit de kast, maar de essenties op één A4. Daarbij krijgt het integrale karakter van de omgevingsvisie nadrukkelijk aandacht: het draait om het samenbrengen van ruimtelijke, sociale en economische ambities. Expertise van binnen de gemeentelijke organisatie dient daarbij nadrukkelijk te worden benut en met elkaar in verband gebracht tijdens het proces.

4.     Alle opgehaalde perspectieven delen we open en transparant, zodat alle betrokkenen beschikken over gelijke info en er een groot groepsbewustzijn ontstaat. Zo bieden we ook de mogelijkheid om elkaars standpunten en meningen ‘op te plussen’. Youmee fungeert daarbij als een ideeëngenerator, op basis waarvan de ‘wisdom of the crowd’ kan worden benut en ook de kern van ‘tegengeluiden’ scherp gesteld kan worden. De directe contactmogelijkheid tussen gemeente en burger (in de vorm van een dialoog) zorgt er voor dat mensen zich gehoord en gezien weten.  Op grond van al deze input tekent zich een beeld af van wat leeft in de samenleving, in brede zin. We verbeelden dat in een wordcloud, die de opmaat vormt voor het vaststellen van een inhoudelijke agenda, waarin identiteit, krachten en trends die spelen in de samenleving nadrukkelijk een plek krijgen. Het vaststellen van deze ‘Agenda van Morgen’ vormt een belangrijk ijkmoment in het proces.

5.     Op basis van de vastgestelde agenda en een analyse van de wordcloud schetst OD205 een aantal beeldende toekomstperspectieven, waarmee meerdere denkbare invullingen worden gegeven aan en verbindingen worden gelegd tussen identiteit, trends en denkbare ontwikkelingen. Deze toekomstperspectieven worden teruggegeven aan ‘de groep’, zowel online als offline.

6.     In zogenaamde ‘feedback fora’, interactieve sessies met alle betrokkenen, maken we vervolgens verschillen zichtbaar én bespreekbaar en proberen we tegenstellingen te processen en verbinden. Dit is een iteratief proces, waarbij we tussen de diverse on- en offline dialoog-momenten de visie steeds verder bijschaven en keuzes maken. Zo werken we toe naar een visie, gebaseerd op een meerderheidsbesluit, maar inclusief de wijsheid van de minderheid.

7.     De uiteindelijke visie, inclusief een uitvoeringsstrategie, wordt formeel vastgesteld als zijnde een gedragen meerderheidsbesluit, waarin de Omgeving van Morgen vorm en inhoud krijgt. De visie is geen lijvig boekwerk, maar een inspirerend en beeldend platform, dat ambities en doelen benoemt en uitnodigt tot samenwerken.

8.     Door - ook na vaststelling van de visie – de dialoog gaande te houden rond uitvoering van projecten die hieraan invulling geven, ontstaat een ‘living document’. Het gecreëerde platform biedt mogelijkheden om te informeren, actualiseren, activeren én om terug te kunnen grijpen op gemaakte keuzes en doorlopen processen. Een waardevol naslagwerk dus, ook voor hen die later (zijn) gaan meedenken en meedoen. Zo ontstaat een cyclisch en dynamisch proces, waarbij voortdurend (of periodiek) nieuwe perspectieven kunnen worden geschetst en gewogen, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kernwaarden (zoals identiteit) die gedurende het visietraject gezamenlijk zijn vastgelegd.

Wie wij zijn?

Omgeving van Morgen is een samenwerkingsverband van OD205, acht! en Youmee. Samen bieden wij u een integrale procesaanpak met oog voor proces én inhoud. Anders denken, brede participatie en het schetsen van perspectief zijn daarbij de belangrijkste pijlers.

•  Acht! helpt bij de mindset voor morgen. Cultuurverandering in optima forma, door anders denken en het leren omgaan met tegengestelde meningen en belangen vanuit de principes van Deep Democracy.

•  Youmee verbindt: van meepraten tot zelf beslissen. Een open dialoog en transparante besluitvorming zijn namelijk essentieel bij het sámen werken aan de Omgeving van Morgen. De Youmee-app faciliteert dit proces op een laagdrempelige en toegankelijke digitale wijze.

•  OD205 ontwerpt de toekomstbestendige omgeving. Het concreet schetsen van perspectieven biedt namelijk zicht op kwaliteiten en kansen voor de leefomgeving. OD205 begeleidt het proces, luistert, vertaalt, ontwerpt en inspireert om te komen tot een integrale visie op het grotere geheel.

Ons aanbod

De Omgevingswet vereist straks één Omgevingsvisie voor de gemeente als geheel. Een flinke uitdaging qua schaal en aantal belanghebbenden. Het mooie van nú al pionieren in de geest van de Omgevingswet is dat je als gemeente al kunt oefenen met het gedachtegoed van de wet door gewoon te dóen. Op welke schaal dan ook: een visie op wijk- of dorpsniveau of juist wel op gemeentebrede schaal. Belangrijk is hoe dan ook dat je ‘grote opgaven’ terugbrengt tot een voor ieder begrijpelijk en relevant niveau.

Wij helpen hier graag bij en bieden expertise op zowel proces- als inhoudelijk vlak. Omdat elke opgave anders is, zal ook geen proces exact hetzelfde verlopen. Ondanks dat bieden we u graag duidelijkheid over de kosten die met onze inzet gemoeid zijn. Grosso modo mag u uitgaan van de volgende investering (bedragen excl. 21% btw):

•  Youmee: starttarief € 10.000,- per jaar + 0,15 ct per inwoner per jaar

•  Training ‘Deep Democracy én Youmee-admin’: € 4.500,- voor 2 maatwerkdagen en een dagdeel intervisie; twee trainers met maximaal 16 cursisten.

•  Procesbegeleiding en ruimtelijke expertise OD205: starttarief € 30.000,- + 0,15 ct per inwoner

Uiteraard gaan we graag met u in gesprek om onze aanpak en ons aanbod toe te lichten.
U kunt hiervoor contact opnemen met:

Omgeving van Morgen bereik je zo:
Omgevingswet - Arjen Stam: 010 303 12 77 en arjen.stam@od205.nl
Deep Democracy - René de Haan: 06 150 946 15 en rene@achtcoaching.nl
Youmee - Margriet Twisterling: 06 144 22 577 en margriet@dutchappdesign.nl

Kom naar de Deep Democracy live Experience

8 februari 2018 van 13.00 - 17.00 uur

Deelnemers
Od205-expert-omgevingsvisies
Goodybags
Youmee-crew
Glaswerk
Overleg
In gesprek
GSM

Anders denken, wijsheid benutten, anders beslissen

Wil je meer weten over Deep Democracy en ervaren hoe deze methodiek werkt in de praktijk? Mis dan niet onze live Experience op 8 februari!

Je leert in deze interactieve workshop de invloed en waarde van Deep Democracy en hoe je Youmee kunt inzetten bij het betrekken van bewoners en organisaties in jouw gemeente. Ervaar ook de meerwaarde van accurate kennis en expertise op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. 

meer info en aanmelden

© Youmee 2017

Bedankt voor het delen